Αποκαλώ το Pilates που διδάσκω “Refined” (στα ελληνικά η πιο κοντινή σε αυτό λέξη είναι το «εξευγενισμένος»). Η μέθοδός μου είναι επηρεασμένη από τον Jerome Andrews, ο οποίος ήταν μαθητής του Joseph Pilates και δίδασκε μαζί του. Οι ασκήσεις του ήταν πολύ ακριβείς και λεπτομερείς, ενώ παράλληλα εκτελούνταν με χαλαρό τρόπο, χωρίς ένταση και σπατάλη ενέργειας.

Διδάσκω Refined Pilates, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στη χαλαρότητα, στη σωστή αναπνοή τα τελευταία 46 χρόνια και πραγματικά το σώμα μεταμορφώνεται. 

3 τμήματα Refined Pilates μέσω Zoom: 

▪️Healing Pilates
▪️Stress Relief Pilates
▪️Αdvanced Pilates Class
Κλείστε τη θέση σας.


________________________________


I call the Pilates, I teach, “Refined”. My method is inspired by Jerome Andrews, who had spent 10 years with Joseph Pilates. I had, never, in any of Pilates sessions previous to meeting Jerome, encountered that level of precision and detail. Not only were the exercises very precise, they were executed in a relaxed manner, with absolutely no waste of energy, or tension.

Ι have been practicing Refined Pilates, emphasising detail, relaxation, proper breathing, the last 46 years and it really transforms the body. 

3 Refined Pilates Classes on Zoom:
▪️Healing Pilates
▪️Stress Relief Pilates
▪️Αdvanced Pilates Class
Book your place.